Startsidan Medlem Kontakta Forum

Välkommen!

Föreningen Värna Vångas Vyer bildades den 12:e oktober 2008 med syftet att bevara Vångadalen från akustiska och visuella störningar från vindkraftverk samt att i övrigt verka för en god livskvalitet för de boende i Vångadalen. Föreningen är politiskt obunden.

Medlemsavgiften är för innevarande år 50 kr per person. För att bli medlem klicka här!

Föreningens synpunkter på Södra Vindkrafts planer på vindkraft i Vångadalen. Klicka här!
Läs Ivösjöbygdens Naturs synpunkter på vindkraftprojekten

OBS! Bilden ovan är ett fotomontage.


Årsmöte den 31 mars

2021-03-15

Pågrund av rådande pandemi hålls årsmöte i föreningen skriftligt den 31 mars.
Medlemmar som önskar delta meddelar detta via e-post till vangasvyer@telia.com och får då årsmöteshandlingar utsända.
Av årsmöteshandlingarna framgår styrelsens förslag till beslut vid årsmötet och medlem som inte instämmer med styrelsens förslag har möjlighet att meddela detta senast kl 16.00 den 31 mars.

Tillstånd till ny bergtäkt har överklagats!

2020-05-14

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne har nu beviljat tillstånd för JM Granit AB att driva ett nytt stenbrott på Vångabergets sluttning ovanför Vänersberg.
Värna Vångas Vyer har låtit göra en undersökning bland boende kring den planerade bergtäkten för att undersöka allmänhetens inställning till projektet. Det visar sig då att 83,5% är emot ett nytt stenbrott, 11% är neutrala i ärendet medan endast 5,5% är för JM Granits nya stenbrott.

Föreningen Värna Vångas Vyers styrelse har därefter tagit beslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut att bevilja stentäkten till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Lämnade synpunkter på ny bergtäkt

2017-05-22

Styrelsen för Värna Vångas Vyer har lämnat synpunkter på den nya bergtäkt som JM Granit AB planerar på Vångabergets ostsida, ovanför Vänersberg.
Synpunkter på projektet är många men den främsta är att Vångabergets siluett för all framtid skadas om planerna på en bergtäkt blir verklighet.
Bolaget väntas lämna in en ansökan till Länsstyrelsen under juni 2017.

ÅRSMÖTE ONSDAG DEN 27 MARS

2013-03-04

Medlemmar i föreningen Värna Vångas Vyer kallas härmed till årsmöte onsdagen den 27 mars, kl 19.00 i församlingshemmet, Villands Vånga.

Ärenden enligt stadgarna. Vi bjuder på kaffe.

Välkomna!

ÅRSMÖTE ONSDAG 28 MARS

2012-03-15

Medlemmar i Värna Vångas Vyer kallas härmed till Årsmöte onsdagen den 28 mars, kl 19.00 i Församlingshemmet, Villands Vånga.

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
/ Styrelsen

SÖDRA VIND LÄGGER NER PROJEKTET PÅ VÄSTANÅBERGET

2011-11-24

Statkraft Södra Vind AB har nu meddelat att man lägger ner planerna på vindkraftverk på Västanåberget.
Som anledning anger bolaget kommunens veto mot projektet.

ÅRSMÖTE DEN 9 MARS

2011-01-27

Härmed kallas medlemmarna i Värna Vångas Vyer till årsmöte i församlingshemmet, Villands Vånga, onsdagen den 9 mars, kl 19.00.

Ärenden enligt stadgarna.

/ Styrelsen

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

2010-12-20

Styrelsen i Värna Vångas Vyer vill på detta sätt önska sina medlemmar och sympatisörer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi kan se tillbaka på ett år då motståndet mot vindkraftsetableringarna kring Vånga vann många viktiga segrar. Viktigast bland dem var den politiska enigheten i kommunfullmäktige då man avstyrkte Södra Vindkrafts projekt på Västanåberget.

Nu gäller det att lämna synpunkter på den nya Vindbruksplanen som blir ett viktigt, styrande dokument vid vindkraftsetableringar i framtiden.

Även O2-Vind lägger ner projektet!

2010-08-09

Den vindkraftspark som O2-Vind planerat på Västanåbergets östra delar, i Bromölla kommun, har lagts på is. Enligt projektören har vindmätningarna som genomförts visat betydligt mindre vind än vad expertis utlovat. Projektet saknar därmed ekonomisk bärighet och läggs ned.

Eolus Vind drar tillbaka ansökan i Fegelstorp

2010-07-08

Enligt Kristianstadsbladet har Eolus Vind vikit sig för de många kritiska synpunkterna kring deras ansökan om uppförande av fyra vindkraftverk i Fegelstorp norr om Vånga. Ansökan dras därmed tillbaka utan vidare prövning.

http://www.kristianstadsbladet.se/krist ... lbaka.html

ENIGT NEJ TILL VINDKRAFT PÅ VÄSTANÅBERGET!

2010-07-05

Kommunfullmäktige var som väntat helt eniga när man, vid ett extra insatt fullmäktige den 29 juni 2010, beslöt att utnyttja det kommunala vetot för Statkraft Södra Vindkrafts vindkraftsprojekt i Villands Vånga.

Med hänvisning till Vindbruksplanen, allmänt höga naturvärden, riksintresse för det rörliga friluftslivet samt den visuellt känsliga landskapsbilden avstyrkte man i full enighet tillstånd för etablering av en vindkraftspark på Västanåberget, Vånga.

Vindkraftsärendena på återremiss.

2010-06-10

Då mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter ville bereda de tre vindkraftsärendena ytterligare beslöt kommunfullmäktige att återremittera ärendena.

Samtidigt togs ett beslut om att ärendena åter ska upp till prövning vid ett extrainsatt fullmäktige den 29 juni, kl 18.30.

Vid detta tillfälle kommer det att krävas minst 50% för att skicka ärenden på återremiss. Det är därför troligt att kommunens slutliga beslut i ärendet kommer den 29 juli.

Fullmäktige behandlar Södra Vindkrafts ansökan den 8 juni

2010-05-31

Tisdagen den 8 juni, med start kl 8.30, sammanträder kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. På agendan för dagen finns Södra Vindkraft AB:s ansökan om att uppföra en vindkraftspark på Västanåberget i Villands Vånga.

Det är fritt fram för den som vill att följa sammanträdet som åhörare.

/ Admin

KOMMUNSTYRELSEN AVSTYRKTE VINDKRAFT I VÅNGA!

2010-05-20

På samma linje som Byggnadsnämnden tidigare intagit avstyrkte Kommunstyrelsen Södra Vindkrafts ansökan om etablering av en vindkraftspark på Västanåberget.

Inget av partierna ville tillstyrka ansökan som nu rullar vidare till slutligt beslut om kommunens veto i frågan. Ansökan lär tas upp i Kommunfullmäktige den 8 juni.

http://www.kristianstad.se/sv/Kristians ... kraftverk/

BYGGNADSNÄMNDEN AVSTYRKTE SÖDRAS ANSÖKAN

2010-04-29

Vid byggnadsnämndens sammanträde 27 april beslöt en enig nämnd att avstyrka Södra Vindkrafts ansökan om uppförande av en vindkraftspark på Västanåberget, Villands Vånga.

Detta är ett viktigt steg inför kommunfullmäktiges beslut angående kommunens veto i frågan, vilket väntas under sommaren.

ÅRSMÖTE ONSDAGEN DEN 3 MARS.

2010-02-22

Medlemmar i Värna Vångas Vyer kallas härmed till årsmöte onsdagen den 3 mars kl 19.00 i församlingshemmet, Villands Vånga.

Sedvanlig årsmötesförhandling samt redogörelse för det aktuella läget i våra vindkraftsärenden.

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

VÄLKOMNA!

Nya haverier med vindkraftverk!

2009-11-09

Den senaste tiden har det skett inte mindre än tre haverier med vindkraftverk i Sverige.

I Malmö föll rotorblad av ett vindkraftverk i närheten av en skola. Även i Halland och på Gotland har rotorblad fallit av havererande vindkraftverk.

Detta visar med all tydlighet på att den säkerhetszon som tillverkarna av vindkraftverken rekommenderar på 400 m bokstavligen är livsviktig.

Vindkraftslobbyn skyndar genast till undsättning och utlovar en egen "undersökning" av olyckorna. "Fan tro't"...

Läs och lyssna gärna mera på Sveriges Radios hemsida:
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.a ... el=3215403

"Statens vindkraftsmål är inte realistiskt."

2009-09-14

Kungliga Vetenskaps Akademiens energiutskott (med 13 av landets skarpaste hjärnor på energiområdet) förkastar statens vindkraftsmål som helt orealististiskt.
Endast en tredjedel av vindkraftsmålet på 30 TWh är det rimligt att nå anser experterna.

De främsta anledningarna till detta är begränsningar i elnätet samt avsaknad av lämplig reservkraft de dagar det inte blåser tillräckligt.

Läs mera på SR Ekots hemsida:
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3096342

Möt oss på Vångabygdens Skördefest söndag 13 september!

2009-09-07

Värna Vångas Vyer finns på plats på Vångabygdens Skördefest söndagen den 13 september, vid skidbacken i Villands Vånga.

Vi kommer att finnas där, mellan kl 12 och 17, för att informera om vår verksamhet och värva fler medlemmar. Möt oss gärna där!

/ Styrelsen

Södras samrådshandlingar inlämnade

2009-08-13

Som vi tidigare informerat om har Södra Vindkraft haft ett samrådsmöte med Länsstyrelsen ang vindkraftsprojektet på Västanåberget i Vånga. Samrådshandlingarna lämnades in till Länsstyrelsen den 9 juni.

Trots att samrådet är föråldrat, dvs äldre än 6 mån, tycks Länsstyrelsen acceptera detta.
Länsstyrelsen påtalar även att området omfattas av två sk. riksintressen och att miljöpåverkan blir betydande både vad avser närliggande bostäder och landskapsbild. Konkret innebär detta att Södra Vindkraft ska upprätta en sk. MKB - Miljökonsekvensbeskrivning.

Processen löper således vidare och nästa anhalt torde vara Södras inlämnande av en MKB som kommer att visa att miljöpåverkan inte blir större än att en etablering ska kunna ske enligt plan.

/ Admin

Vindbruksplanen får högre status.

2009-08-03

Kristianstads kommun föreslår att vindbruksplanen ska komma att ingå i kommunens översiktsplan och den får därmed en tydligare juridisk status. Vindbruksplanen med tillhörande dokument finns därför utställt på bl. a Biblioteket i Arkelstorp t.o.m 2009-09-18.
Dokumenten finns även att tillgå på kommunens hemsida:
http://www.kristianstad.se/sv/Kristians ... andlingar/

Inget bygglov för vindkraftverk på Tollarpabjär

2009-07-03

Byggnadsnämnden har avslagit ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på Tollarpabjär, Arkelstorp. Denna ansökan avsåg en etablering i ett sk B-område. Hur byggnadsnämnden resonerat i detta ärende är intressant även för vår del och vi återkommer med mera information i ärendet.

/Styrelsen

Inbjudan till möte om vindkraftsprojekten i Vånga.

2009-06-01

Välkommen till offentligt möte med politiker från Kristianstads kommun angående vindkraftsutbyggnaden kring Vångadalen.

Mötet hålls i församlingshemmet, Villands Vånga, onsdagen den 10 juni med start kl 19.00.

Aktuella frågor att ställa till de inbjudna politikerna:
Hur ställer sig politikerna till vindkraftprojekten?
Vilken betydelse har vindbruksplanen?
Hur fungerar den nya tillståndsprocessen?

Vi bjuder på kaffe!

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Ny vändning i beslutsprocessen

2009-05-14

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har under vintern arbetat med en ny snabbare beslutsprocess för vindkraftsprojekt. Länge var farhågorna att kommunernas inflytande över etableringarna av vindkraftverk helt skulle försvinna, men kommunernas protester har nu givit resultat.

Den proposition, som prel. ska klubbas den 20 maj, innebär att länsstyrelserna beviljar tillstånd för vindkraftverk men att kommunerna i princip får vetorätt. Det beslut som tas kan dessutom inte överklagas. Kommunernas makt över vindkraftsetableringarna stärks därmed.

/ Admin

Södra Vindkraft har nu haft samrådsmöte med Länsstyrelsen

2009-04-27

Processen med Södras tillstånd för uppförande av en vindkraftsindustri på Västanåberget har nu tagit ny fart i och med att Södra Vindkraft har genomfört ett s.k samrådsmöte med Länsstyrelsen.

Nästa steg nu blir Södras inlämnande av samrådshandlingarna som ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 maj.

Det står nu även klart att Södra väljer den nya snabbare beslutsprocessen och hoppar över kommunen som beslutsinstans i ärendet.

/ Admin

ÅRSMÖTE TORSDAG 12 MARS

2009-02-12

Medlemmar i Föreningen Värna Vångas Vyer kallas härmed till årsmöte torsdagen den 12 mars, kl 19.00 i Församlingshemmet, Villands Vånga (källarlokalen).
Ärenden enligt stadgarna.
VÄLKOMNA! / Styrelsen

Vindbruksplanen är antagen!

2008-12-11

Kommunfullmäktige fastställde den 9 december vindbruksplanen för Kristianstads kommun. Vångadalen är därmed utsedd till ett sk C-område, dvs olämpligt för vindkraftsexploatering. Det ska därmed väldigt mycket till för att kommunen ska godkänna en ansökan om etablering av vindkraftverk kring Vånga.

Med detta glada bud kan vi fira en fridfull jul i Vångadalen!

Jägarförbundet varnar för vindkraft!

2008-11-06

Järgarförbundet har i en skrivelse varnat för vindkraftens konsekvenser på vilt och fåglar, inte minst drabbar detta möjligheterna att jaga på mark som exploaterats för vindkraft.

Läs skrivelsen på denna länk:
http://www.jagareforbundet.se/viltvetan ... tsista.pdf

Protestlistor med drygt 300 namn överlämnades.

2008-10-30

I samband med Kristianstads kommuns byastämma i Vånga den 28 oktober överlämnades protestlistor, mot vindkraftsetableringarna i Vångadalen, innehållande drygt 300 namn till kommunalrådet Bengt Gustafson.

Från kommunens sida möts de föreslagna vindkraftsetableringarna i Vångadalen av kalla handen. Kommunens vindbruksplan, som ska klubbas av kommunfullmäktige den 9 december, anger Vångadalen som ett klart olämpligt område för vindkraftverk.

SÖDRA VD PRESSAD KRING BULLRET!

2008-10-17

Radio Kristianstad har tagit upp frågan kring Södra Vindkrafts glädjekalkyl kring energiproduktionen och deras bullerberäkning där man använt 2MW-verk. VD Tiblin på Södra Vindkraft tvingas till en halv reträtt i radiointervjun där han tvingas medge att om bullerkraven ej kan uppfyllas blir det inga vindkraftverk i Vånga.

Således - ingen hållbar ekonomi utan 3MW-verk. Med 3MW-verk ryker bullergränsen all världens väg!

Minst en halv seger för vår förening!

http://www.sr.se/kristianstad/nyheter/a ... el=2383730

STORT GENOMSLAG I MEDIA

2008-10-16

Över 200 namn på protestlistor

2008-10-14

Per 2008-10-15 har vi fått in över 200 namnteckningar på protestlistorna. Vi kommer att bifoga kopior av dessa med föreningens brev med synpunkter som vi inom kort skickar till Södra Vindkraft, med flera.
/Styrelsen

Länkar